วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552

สรุป เรื่องที่เรียนวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2552

ในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการนั้น ต้องคำนึงถึง ดังนี้
1. เป้าหมาย
2 . ความเสี่ยง
3. ลดค่าใช้จ่าย
4. กลุ่มลูกค้า

กลยุทธ์ ในการประกอบธุรกิจ มี 3 รูปแบบด้วยกัน

1. Red Ocean กลยุทธ์น่านน้ำสีแดง คือ Red Ocean พยายามเลือกระหว่างคุณค่า
ให้ลูกค้าเช่นคุณภาพและต้นทุน กล่าวคือหากจะเพิ่มคุณภาพต้นทุนก็ต้องเพิ่มขึ้น กล่าวคือเป็นภาวะของการได้อย่างเสียอย่าง มุ่งเอาชนะคู่แข่งขันด้วยวิธีตาต่อตาฟันต่อฟันเพื่อความอยู่รอด

2. Blue Ocean กลยุทธ์น่านน้ำคราม คือ Blue Ocean พยายามฝืนภาวะได้อย่างเสียอย่าง กล่าวคือคุณค่าและต้นทุนต่ำต้องเกิดพร้อมกัน ดังนั้นหากมองจากกลยุทธ์สามัญหรือ Generic Strategies ของ Porter อันประกอบด้วย ต้นทุนต่ำ (low cost) การสร้างความแตกต่าง (differentiation) และการเลือกเน้น (focus) กลยุทธ์ Blue Ocean จะต้องพยายามสร้างความแตกต่างและทำให้ต้นทุนต่ำพร้อมๆ กัน
พิชิตใจผู้บริโภค ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เหนือชั้นกว่า มุ่งสร้างตลาดใหม่ๆ ด้วยการนำเสนอคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ที่นึกไม่ถึง


3. White Ocean กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว คือ การกำหนดพื้นฐานการบริหารองค์กร แบบองค์รวม ครอบคลุมตั้งแต่วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์การดำเนินงาน ไปจนถึงแนวทางในการปฏิบัติทุกภาคส่วนขององค์กร ตั้งแต่การบริหารงานบุคคล การตลาดและการขาย การปฏิบัติการ การโฆษณาประชาสัมพันธ์
กล่าวโดยสรุป กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว คือ พื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ การประยุกต์ใช้ กลยุทธ์การตลาดสีใดก็ตาม มีความมั่นคง แข็งแกร่ง และยั่งยืน

ความคุ้มค่า
ความคุ้มค่า คือ ความพอใจ
ความคุ้มค่า เกี่ยวข้องกับลูกค้า และสังคม ในการดำเนินธุรกิจรายจ่ายมี 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ

(1.) งานบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว


(2.) ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค
สื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น


(3.) งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่
จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่าย
อื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว


(4.) งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

รายรับมี 2 ประเภท คือ
1. จำนวนสินค้าที่ขายได้
2. จำนวนครั้งที่มาใช้บริการ

สรุปเรื่อง คนเกินร้อย หัวใจก็เกินร้อย

สรุปจากเรื่องที่อาจารย์เล่า คนเกินร้อย หัวใจก็เกินร้อย

1. จากเรื่องเล่า คนเกินร้อย หัวใจก็เกินร้อย ใช้หลักการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ ถ้าใช้ใช้ในประเด็นใด
การบริหารความเสี่ยงอันดับแรกในเรื่องนี้คือ “คอมพิวเตอร์ Notebook เวลาลงจากแท็กซื่
อาจจะลืม เขาก็บอกว่าครั้งต่อไปควรจะใช้กระเป๋าขนาดเล็กๆ แล้วสะพายเอาเพื่อจะได้ไม่ลืม”
โดยใช้ประเด็น การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง คือ วิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงอันดับที่สองในเรื่องนี้คือ “เวลาช่วงบ่ายจะกระวนกระวายอยากกินเหล้ารู้สึกไม่สดชื่น เขาก็ใช้วิธีกินข้าวแทนให้อิ่มๆ หลังจากนั้น เพื่อนๆ ชวนกินเหล้าร่างกายก็สามารถปรับได้ว่าไม่อยากจะกิน และใจเขาก็รู้สึกว่าไม่อยากจะกินเหล้าแล้ว หมดเพราะมันมามากพอแล้ว สุดท้ายเขาเลิกได้
ชีวิตดีขึ้นมา” โดยใช้ประเด็น การสร้างการควบคุมภายในตัวของเขาที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยง
ของตนเองที่จะกลับไปดื่มเหล้าแล้วจะทำให้ชีวิตแย่ลงอีก

2. ใช้หลักการหาลูกค้า ถูกต้องตามเป้าหมายหรือไม่
ใช้หลักการหาลูกค้าถูกต้อง เพราะเมื่อก่อนคนต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเยอะก็ไม่จำเป็น
ที่จะขับรถออกไปหาลูกค้าอย่างเช่นปัจจุบัน เพียงจอดอยู่ที่หน้าโรงแรมก็ได้ลูกค้าแล้ว